Skip to main content

PRISTOPNA IZJAVA

S prijavo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavljam, da soglašam z uporabo oziroma posredovanjem svojih podatkov skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Seznanjen sem z namenom obdelave podatkov v namen oglaševanja. Dovoljujem da mi Ikona Ljubljana pošilja obvestila, se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja (najdete jih na spletni strani www.ikonaljubljana.si/pogoji-poslovanja) in se zavedam, da lahko kadarkoli zahtevam:

 • Odjavo od e-novic ob prejetem spročilu na dnu sporočila ali na info@ikona-ljubljana.si
 • Odjavo od sms obveščanja na info@ikona-ljubljana.si
 • Popravek lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@ikona_ljubljana.si
 • Izvoz in vpogled lastnih osebnik podatkov s posredovanjem zahtevka na info@ikona-ljubljana.si
 • Trajen izbris lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@ikona-ljubljana.si

VIP KLUB IKONA

Z včlanitvijo v VIP klub Ikona želimo vsem svojim zvestim kupcem zagotoviti boljše in ugodnejše pogoje nakupovanja. Vsi člani bodo o novih kolekcijah, akcijah in dogodkih obveščeni prvi.

Prijava v VIP klub je brezplačna in ni pogojena z nakupom.

VIP POPUSTI

Kupec pridobi pravico do osnovnega VIP popusta takoj z vpisom v VIP klub ugodnosti.

V letu 2018 je v veljavi sledeča lestvica:

5 % osnovni popust

10 % popust vsak naslednji nakup.

15 % popust vsako sredo v letu.

IKONA VIP ugodnost je aktivna ves čas, razen v obdobju trajanja drugih, ločenih akcij, ki so za kupca v danem trenutku ugodnejše.

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča indentifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljalca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejpe svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.

Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

PRAVICE UPORABNIKOV

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvrzi z njim;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki ih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

UVELJAVLJANJE NAVEDENIH PRAVIC IN PRAVNA SREDSTVA

Posameznik navedene pravice zveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljalec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanjuje potrebno obvestiti posametnika, posametnik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitni neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na poslagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljalva meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vsehzahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pr upravljalcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 ni. Upravljalec mora p ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če se upravljalec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljalca po tem delu zakona odloča informaciski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih pdatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varsvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.